Texter

Det finns olika indelningar av den buddhistiska traditionen. Dels kan den delas in efter hur den utvecklades historiskt i Indien och över resten av Asien, och dels kan den delas in i de olika kulturer och länder den slagit rot i. Det finns ett visst samband mellan dessa, men som alla kategoriseringar (tillkomna i efterhand) blir de något missvisande och förenklande.

Det sägs att buddhismen i Indien genomgick tre stora utvecklingsfaser:
- en tidig fas (där det ändå fanns en mängd olika skolor med sin egen textkanon etc.). Denna kom av senare mahayanabuddhister att kallas "hinayana" (som lite nedlåtande betyder "den mindre farkosten/vagnen", till skillnad från mahayana som betyder "den större farkosten/vagnen"). Egentligen borde man frångå dessa termer, men eftersom de är så vanligt förekommande är det bra att veta deras ursprung. Från den tidiga traditionen finns det idag theravada ("de äldres skola") och de har bevarat sin texttradition på textspråket pali och kallas palikanon. Under Buddhism på nätet finner du en del intressanta länkar, bl.a. www.accesstoinsight.org som är en rik källa med theravadatexter.

- nästa utvecklingsfas kallas mahayana, som förenklat uttryckt vände sig till en bredare publik och hade en mer altruistisk inriktning, framför allt som den kommer till uttryck i bodhisattvaidealet (en bodhisattva är en varelse som strävar efter upplysningen för alla varelsers skull). Mahayana karakteriseras även av sina längre och mer universella texter, mahayanasutror, t.ex. Den vita Lotussutran, Den fulländade visdomens texter (Prajnaparamita-traditionen), Sukhavati vyuha sutra m.fl. Du kan söka på "mahayana sutras" på google och då hittar du säkert en hel del länkar, bl.a. en kort sammanfattning på Buddhist studies på buddhanet.net

- den sista utvecklingsfasen kallas vajrayana ("diamantvagnen") eller den tantriska buddhismen, vilken idag främst representeras av den tibetanska buddhismen, men finns t.ex. också som Shingon i Japan. Den kännetecknas av utförliga och meditativa ritualer, med recitation och olika gester.

Det finns olika uppfattningar om hur dessa tre stora och grovt förenklade grenar uppstod. En förklaring är att de uppstod som en reaktion på en förstelning och stagnation i den tidigare traditionen, och som en viss kritik på den. En förnyelse behövdes. Varje tradition, hur man än ser på dem, har sin egen texttradition som innehåller spår från tidigare traditioner. Vi har lagt upp en del favorittexter här, som blott är ett litet urval av den ofantliga källan till inspiration som den buddhistiska traditionen har givit upphov till.


  
  
  
  

 

asd